தினமும் கேட்கும் சக்திவாய்ந்த முருகன் பாடல் கேட்டால் நினைத்த காரியம் நடக்கும் - Happynewyear2016quoteswishes.com

தினமும் கேட்கும் சக்திவாய்ந்த முருகன் பாடல் கேட்டால் நினைத்த காரியம் நடக்கும்